Correcció

Correcció ortotipogràfica i d’estil de textos de tota mena (material didàctic, textos literaris, publicitaris, periodístics, acadèmics, administratius, divulgatius, tècnics, científics…) i en qualsevol format.